SMHE : Tarbiyah ke Arah Kebangkitan 3/4

oleh Dr Muhyi Hamed , ahli Maktab Irsyad Ikhwan Muslimin

Sebuah amal Tarbawiyah :

Apabila kita menyebut tentang tarbiyah sebagai jalan menuju sebuah kebangkitan , adalah perlu untuk kita memperincikan kriteria kriteria amal tarbawi dan ciri ciri manhaj tarbiyah di sisi Jamaah Ikhwan Muslimin yang telah bernafas dengannya sejak diasaskan sehingga hari ini . Dengan izin Allah , kita telah melihat teladan yang hebat dari generasi demi generasi , mereka memikul dakwah ini walau terpaksa dibebani ujian dan mehnah sepanjang zaman

Pertama : Ciri ciri Amal Tarbawiyah

Berikut disenaraikan ciri terpenting yang membezaan Jamaah Ikhwan Muslimin , dan ciri inilah yang telah memberi kesan besar terhadap pembinaan generasi demi generasi yang punya sifat yang sama , sikap yang teristimewa . antaranya ;

1. Rabbaniyah :

Ia menfokuskan kerja kerja menghidupkan iman , bezanya adalah ia berpandukan Quran dan Sunnah serta bertepatan dengan fitrah insaniyah . ia amal yang berterusan dan tidak terikat dengan masa , ia sebuah kerja melatih iman seraya mengesani tindakan dan suluk , tunjang kepada tarbiyah rabbaniyah adalah hati yang hidup terhubung dengan Allah , yang yakin dengan pertemuannya dan hitungan amalnya , yang mengharap rahmatnya , yang takut terhadap balasan siksanya . ini semua menggambarkan amal tarbiyah Ikhwaniyah yang berfokus kepada menghidupkan hati dan membinanya

2. Menyeluruh , Melengkapi dan Seimbang :

ia adalah sebuah terbitan daripada manhaj Islam yang bersifat sempurna dalam menguruskan insan muslim dari segenap sudut agar mencapai sebuah kehidupan yang sejahtera . ia juga terbit kerana imannya kita kepada kesyumulan manhaj Islam , lengkap dan seimbang . kita tidak akan berpuas hati dengan Islam kecuali dengan dimensi syamil dan kamil . oleh itu , Takwin berlangsung dengan menyelaraskan ilmu , akal , ruh , emosi , hati , tindakan dan gerakan

3. Berperingkat :

ia berasal daripada imannya kita pada berperingkatnya ketetapan Allah pada ciptaannya

4. Pengumpulan dan Penyusunan :

ia bermula dengan mengumpul , kemudian menyusunnya sehinggalah tercapai apa yang ingin dibuahkan dari sebuah tarbiyah . ia dibuktikan dalam peristiwa bai’ah aqabah kedua , apabila disebutkan bahawa peserta bai’ah aqabah terdiri daripada 72 orang lelaki , 2 orang perempuan lantas Rasul s.a.w bersabda , “keluarkan dari kalangan kalian 12 orang naqib” kemudian menyambung “kamu semua adalah penjamin bagi kaummu” . ini adalah sebuah pengurusan amal tarbawi  . sabda Rasulullah s.a.w , “sertailah jamaah , sesungguhnya serigala memakan ternakan yang terpisah”

5. Gerakan

Menjayakan fikrah ini dan merealisasikannya adalah sebuah tuntutan yang termulia untuk dicapai , ia membuat kita buntu dan putus asa tanpa sebuah ciri gerakan atau harakiyah . ia memberi kita sebuah kekuatan untuk hadapi realiti di sekeliling kita yang sangat mencengkam . seorang individu perlu bergerak di tengah tengah masyarakat dengan tujuan mengislah mereka

6. Berterusan

amal tarbawiyah tidak berhenti kecuali setelah ruh terpisah dari jasad , ia sebuah amal yang lazim sepanjang hayat , ia membuat seseorang itu sentiasa memperbaik tindakannya , selalu cuba melatih kemahiran dan pengetahuan yang baik , ini menambah bekalan untu berterusan dalam amal dakwi

Kedua : Elemen Elemen Amal Tarbawiyah

Keistimewaan amal tarbawiyah Ikhwan adalah ia bersumberkan sirah Muhammad s.a.w dan sahabat r.anhum , ia juga istimewa kerana mensinergikannya dengan uslub moden dalam amal tarbawiyah . ia menghimpunkan yang asli dan moden , ia senantiasa mendapat perhatian untuk dinaik taraf dan dikembangan . amal tarbawiyah terdiri daripada ;

1. Murabbi :

Murabbi umpama batu asas pada sebuah amal tarbawiyah , Murabbi mendidik mutarabbi berpandukan manhaj Allah , inilah tanggungjawab dan peranan Nabi-nabi sebagaimana yang digambarkan dalam firman Nya , ” sepertimana kami telah mengutuskan pada kamu Rasul dari kalangan kamu , membacakan untukmu ayat ayat kami , memperbaik kamu dan mengajarkan kamu al kitab dan al hikmah , dan dia mengajarkan untukmu apa yang tidak kamu ketahui ” al Baqarah : 151

Tarbiyah Rabbaniyah adalah berupa melantik penjamin atau ketua ke atas sekelompok individu dan dia melaksanakan tarbiyah sebagaimana yang diredhai Allah s.w.t . Murabbi punyai peranan dan tanggungjawab terpenting , Murabbilah yang menjadi indikator kejayaan amal tarbawiyah dan capaian objektifnya . Murabbilah yang memelihara saff yang dipertanggungjawab ke atasnya .

Murabbi bertanggungjawab sebagai

i. al Walid (bapa) , dengan kasih sayang dan prihatin terhadap urusan hidup mutarabbinya

ii. as Syaikh , menjaga hal hal iman , ibadah dan suluk

iii. al Ustaz (guru) , menguruskan capaian keilmuan

iv. al Qa’id (pemimpin)

sepertimana yang dapat diteladani dalam peristiwa Abdullah ibn Huzafah As Sahmiy yang telah ditawan oleh Rom , maka Raja Rom telah memberi pilihan kepada tawanan tawanan Muslimin samada berkahwin dengan anaknya , ataupun dibunuh dengan panah atau air mendidih . Abdullah ibn Huzaifah tetap thabat dan Allah telah menyelamatkannya bersama 80 orang tawanan Muslim yang lain

Rasulullah s.a.w telah mentarbiyah generasi contoh ini dengan prinsip dan nilai nilai , generasi hari ini tidak akan berjaya sepertimana generasi yang pertama kecuali dengan melalui acuan prinsip dan nilai nilai yang sama . maka telah jelaslah , bahawa strategi terpenting dalam usaha islah adalah membina generasi murabbi yang amanah dan bertanggungjawab

2. Individu 

Individu adalah bata binaan yang pertama dalam sebuah masyarakat , jika baik bata ini maka akan baiklah masyarakat seluruhnya . sejarah dakwah telah membuktikan bahawa ia sentiasa bermula dengan individu , Rasul atau Nabi bermula dengan dirinya sebagai indiviu kemudian menyeru sebilangan individu untuk ditarbiyah , seraya membentuk sebuah fikrah kepada individu individu ini untuk mereka hidup dan bertindak dengan orientasi fikrah tersebut , mereka berjihad pada jalannya dan mati kerananya

Tanggungjawab mengubah adalah sukar dan rumit , maka penyediaan individu muslim yang berkemahiran wajib dilaksanakan bertepatan dengan beratnya amanah yang akan dipikul . oleh itu , Imam al Banna telah menggariskan muasofat dan tanda tanda individu yang dimaksudkan pada rukun al amal , iaitu mengislah dirinya sehingga membuahkan badan yang sihat , akhlak yang mulia , berpengetahuan hebat , mampu tanggung diri , aqidah sejahtera , ibadah sahih , bermujahadah terhadap dirinya , memelihara waktu , tersusun urusannya dan bermanfaat terhadap orang lain

Barangsiapa yang meneliti 10 muasofat yang disebutkan , dia akan mendapati ia bermula dengan ‘islahkan dirinya’ dan ini menfokuskan pada sisi individu dan peribadi . kerana ini adalah persediaan untuk individu yang punya kekuatan yang menolaknya untuk bergerak kendiri , berusaha mengurus tarbiyah sendiri , tidak bergantung kepada arahan atau cadangan orang lain untu berkerja dan mengislah urusannya , dia memperuntukkan waktunya , tenaganya , hartanya dan rehatnya untuk dakwah dan fikrah tanpa berlengah dan mengharapkan balasan . 10 muasofat ini juga merangkumi aspek aspek diri manusia , badannya , akal dan rohani .

berikut adalah keistimewaan pembinaan sifat sifat yang dimaksudkan ;

i. Sempurna

pembinaan dari seluruh aspek ; firiyah , nafsiyah dan harakiyah . bukan semata mata pembinaan fikrah dan teori , ataupun ruhiyah sahaja , ataupun semata mata harakiyah dan siyasah . kesempurnaan pembinaan ini akan menghasilkan individu yang mampu menghadapu ujian , tetap gagah pendirian dan berterusan dalam amal . maka tercapailah misi jamaah dengan kewujudannya

ii. Seimbang

memberi perhatian kepada seluruh aspek dengan kadar yang diperlukan , tanpa berlebihan atau kurang . ketidakseimbangan dalam pembetukan ini akan menyebabkan kecacatan dan kerosakan pada binaan individu

iii. Praktikal bukan retorik

ia tidak terhad kepada aspek teori , bahkan disama rentakan dengan uslub dan manhaj yang praktikal dalam sebuah amal takwin . ia menghasilkan sebuah contoh teladan yang bergerak mapan . ia bukan semata mata peringatan dan pembelajaran tetapi amal dan gerakan

3. Bi’ah (suasana) Tarbawiyah

Ia bermaksud suasana di sekeliling individu , sebuah amal tarbawiyah berubah mengikut suasana dan persekitaran . maka amatlah penting , untuk membentuk sebuah persekitaran yang sesuai dan membina benteng yang mengawal individu daripada persekitaran yang buruk . Persekitaran yang baik adalah persekitaran yang diwarnai dengan cinta dan ukhuwah , thiqah dan jundiyah , kepatuhan dan disiplin , syura dan nasihat . Persekitaran yang buruk pula adalah suasana banyak berkata kata (prasangka tuduh menuduh) , pengangguran dakwah , sikitnya amal , lemahnya penguasaan terhadap rukun rukun usrah

Imam al Banna sangat mementingkan pengawasan saff dan pembersihan persekitaran Ikhwaniyah dengan mengatakan , “jika ada di dalam saff ini orang yang hatinya sakit rosak , lemahnya misi , hilang cita citanya , maka keluarkanlah ia dari barisan ini . sesungguhnya dia adalah seorang yang menghalang rahmat , yang memagari kita dari taufiq Nya ”

4. Manhaj

Ia berupa himpunan percubaan percubaan tarbawi yang disediakan oleh Ikhwan untuk individu individu yang menjadi ahlinya , ia berobjektifkan percambahan yang menyeluruh dari sudut (akal-pengetahuan-agama-sosial-tubuh badan-jiwa-seni) yang membawa kepada memanipulasi suluk mereka untuk mencapai misi misi tarbiyah yang diimpikan . ia terdiri daripada hadaf , bahan bahan , uslub atau wasilah , dan penguatkuasaan .

Imam al Banna menyebut , ” aku melihat setiap usaha ke arah kebangkitan yang sejati , mereka berjaya kerana pada mereka ada manhaj tetap yang dilaksanakan , objektif tetap yang dituju , ia disusun oleh para duat ke arah kebangitan , generasi sebelum mereka telah berusaha merealisasikannya , ada juga gangguan gangguan luaran yang cuba memusnahannya , tetapi tidak berjaya memotong apa yang telah mereka sambungan , tidak meruntuh apa yang telah mereka bina , tidak menjatuh apa yang mereka telah asaskan , tidak merobohkan apa yang telah mereka pelihara . Samaada mereka menambah amal generasi sebelum mereka dengan lebih baik kemudian mencapai at tamkin , ataupun mengikuti mereka dalam jejak jejak yang ditinggalan kemudian menambah binaannya dan berjalanlah ummah selangah demi langkah ke arah misinya ” dari Risalah Adakah Kita Kaum yang Bekerja

betapa indahnya kata kata ini , betapa cantiknya asas yang digariskan oleh Imam al Banna dengan izin Allah , bersama mereka yang telah turut mengambil bahagian dan amal pembinaan dan takwin , mereka telah banyak mengesani realiti ummah ini Islamiyah

Ia adalah sebuah kebijaksanaan operasi binaan dan pengorganisasian tarbiyah dan takwin , kita perlulah merasai hebatnya kebijaksanaan ini yang tiada tolok bandingnya , pimpinannya yang menginspirasi setelah dijelaskan mengenai wasilah dan uslub tarbiyah di sisi Ikhwan Muslimin

Imam al Banna telah mengetahui dimensi kehancuran Muslimin dari sudut roh dan tamadun , asbab jauhnya mereka dari Islam . beliau telah menyeru mereka untuk mempraktiskan Islam dan memeliharanya dengan uslub tarbiyah yang dilaksana di atas manhaj Islam , beliau mengutamakan aspek pemeliharan insani sebagai fokus yang besar , mentarbiyahnya dengan meraikan aspek ruh , akal dan jasad . menyeimbang unsur unsur ini , mencipta dan memperbaharu wasilah wasilah yang mencapai misi dan sesuai dengan realiti moden hari ini

untuk itu , datanglah tarbiyah Imam al Banna untuk merealisasi misi misi yang telah ditetapkan , dengan fokus pada sinergi ruh Islam dan individu individu dalam jamaah , tarbiyah telah memisahkan mereka daripada nilai nilai keduniaan secara total , menjauhkan mereka daripada mengkagumi apa yang dikagumi al hawa dan hanya mengkagumi al haq , tidak mengikut tindak tanduk keinginan mereka semata mata tetapi mengikut telunjuk al haq .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: